Kits DIY

Watermelon Purse DIY Kit Felt

€6.53

DIY Kit Lilac Felt Bag

€4.55

DIY Felt Dog Keychain Kit

€4.09

DIY Kit Orange Felt Lion Case

€4.55

DIY Felt Owl Purse Kit

€5.37

Pink Owl Felt Bag DIY Kit

€10.54

Felt Flower Cushion DIY Kit

€11.98